Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.5 16.71
SemrushBot/3~bl 15.44
MJ12bot/v1.4.8 15.33
MJ12bot/v1.4.7 11.22
SemrushBot/2~bl 8.67
bingbot/2.0 5.26
Mozilla/5.0 4.80
DotBot/1.1 3.60
MJ12bot/v1.4.4 3.06
SemrushBot/1.2~bl 2.93
Sonstige 12.98

StatystykiZdarzeń/ListaPrzeglądarek (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)