Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.8 16.46
SemrushBot/3~bl 13.94
MJ12bot/v1.4.5 12.90
SemrushBot/6~bl 12.29
MJ12bot/v1.4.7 8.66
SemrushBot/2~bl 6.69
DotBot/1.1 4.80
Mozilla/5.0 4.44
bingbot/2.0 4.14
MJ12bot/v1.4.4 2.36
Sonstige 13.32

StatistikaDogađaja/KorisničkiAgenti (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)