Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.5 24.19
MJ12bot/v1.4.7 15.95
MJ12bot/v1.4.8 11.27
bingbot/2.0 7.34
SemrushBot/2~bl 5.99
Mozilla/5.0 5.59
MJ12bot/v1.4.4 4.44
SemrushBot/1.2~bl 4.25
DotBot/1.1 4.18
SemrushBot/1.1~bl 4.07
Sonstige 12.74

EventStats/UserAgents (zuletzt geändert 2006-06-30 07:21:45)