Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.5 26.54
MJ12bot/v1.4.7 17.26
MJ12bot/v1.4.8 8.50
bingbot/2.0 7.41
Mozilla/5.0 5.78
MJ12bot/v1.4.4 4.87
SemrushBot/1.2~bl 4.66
SemrushBot/1.1~bl 4.46
SemrushBot/2~bl 4.29
YandexBot/3.0 2.76
Sonstige 13.47

EventStats/UserAgents (zuletzt geändert 2006-06-30 07:21:45)