Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.8 18.17
SemrushBot/6~bl 14.33
SemrushBot/3~bl 11.62
MJ12bot/v1.4.5 10.75
MJ12bot/v1.4.7 7.22
DotBot/1.1 6.96
SemrushBot/2~bl 5.57
Mozilla/5.0 5.15
bingbot/2.0 3.75
MJ12bot/v1.4.4 1.97
Sonstige 14.50

EventStats/UserAgents (zuletzt geändert 2006-06-30 07:21:45)