Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.8 16.36
SemrushBot/3~bl 14.31
MJ12bot/v1.4.5 13.23
SemrushBot/6~bl 11.13
MJ12bot/v1.4.7 8.89
SemrushBot/2~bl 6.86
DotBot/1.1 4.75
Mozilla/5.0 4.44
bingbot/2.0 4.24
MJ12bot/v1.4.4 2.43
Sonstige 13.37

EventStats/UserAgents (zuletzt geändert 2006-06-30 07:21:45)