Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.5 37.64
MJ12bot/v1.4.7 17.33
bingbot/2.0 9.99
MJ12bot/v1.4.4 6.90
SemrushBot/1.1~bl 6.33
Mozilla/5.0 6.21
YandexBot/3.0 3.82
MJ12bot/v1.4.3 2.62
MSIE 6.0 1.54
Ezooms/1.0 1.26
Sonstige 6.37

EventStats/UserAgents (zuletzt geändert 2006-06-30 07:21:45)