Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.5 37.61
MJ12bot/v1.4.7 17.38
bingbot/2.0 9.98
MJ12bot/v1.4.4 6.90
SemrushBot/1.1~bl 6.32
Mozilla/5.0 6.20
YandexBot/3.0 3.82
MJ12bot/v1.4.3 2.61
MSIE 6.0 1.54
Ezooms/1.0 1.26
Sonstige 6.38

EseményStatisztika/WebKliensek (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)