Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.5 25.75
MJ12bot/v1.4.7 16.84
MJ12bot/v1.4.8 9.55
bingbot/2.0 7.22
Mozilla/5.0 5.68
MJ12bot/v1.4.4 4.72
SemrushBot/1.2~bl 4.52
SemrushBot/2~bl 4.51
SemrushBot/1.1~bl 4.33
DotBot/1.1 3.51
Sonstige 13.37

EseményStatisztika/WebKliensek (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)