Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.5 35.61
MJ12bot/v1.4.7 20.64
bingbot/2.0 9.52
MJ12bot/v1.4.4 6.53
Mozilla/5.0 6.03
SemrushBot/1.1~bl 5.99
YandexBot/3.0 3.64
MJ12bot/v1.4.3 2.47
MSIE 6.0 1.47
Ezooms/1.0 1.19
Sonstige 6.91

統計情報/ユーザエージェント (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)