Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.5 26.49
MJ12bot/v1.4.7 17.23
MJ12bot/v1.4.8 8.59
bingbot/2.0 7.40
Mozilla/5.0 5.77
MJ12bot/v1.4.4 4.86
SemrushBot/1.2~bl 4.65
SemrushBot/1.1~bl 4.45
SemrushBot/2~bl 4.31
YandexBot/3.0 2.75
Sonstige 13.50

統計情報/ユーザエージェント (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)