Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.5 39.28
MJ12bot/v1.4.7 14.29
bingbot/2.0 10.30
MJ12bot/v1.4.4 7.20
SemrushBot/1.1~bl 6.60
Mozilla/5.0 6.34
YandexBot/3.0 3.98
MJ12bot/v1.4.3 2.73
MSIE 6.0 1.59
Ezooms/1.0 1.32
Sonstige 6.38

統計情報/ユーザエージェント (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)