Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.5 34.51
MJ12bot/v1.4.7 20.86
bingbot/2.0 9.29
MJ12bot/v1.4.4 6.33
Mozilla/5.0 6.12
SemrushBot/1.1~bl 5.80
YandexBot/3.0 3.53
MJ12bot/v1.4.3 2.40
MJ12bot/v1.4.8 1.67
MSIE 6.0 1.42
Sonstige 8.07

此页的英文版本:EventStats/UserAgents

事件统计/用户代理 (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)