Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.5 18.47
MJ12bot/v1.4.8 14.24
MJ12bot/v1.4.7 12.36
SemrushBot/3~bl 10.39
SemrushBot/2~bl 9.58
bingbot/2.0 5.75
Mozilla/5.0 5.07
DotBot/1.1 3.66
MJ12bot/v1.4.4 3.39
SemrushBot/1.2~bl 3.24
Sonstige 13.84

此页的英文版本:EventStats/UserAgents

事件统计/用户代理 (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)