Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.5 38.64
MJ12bot/v1.4.7 15.47
bingbot/2.0 10.18
MJ12bot/v1.4.4 7.09
SemrushBot/1.1~bl 6.50
Mozilla/5.0 6.28
YandexBot/3.0 3.92
MJ12bot/v1.4.3 2.68
MSIE 6.0 1.57
Ezooms/1.0 1.30
Sonstige 6.37

此页的英文版本:EventStats/UserAgents

事件统计/用户代理 (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)