Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.5 38.69
MJ12bot/v1.4.7 15.40
bingbot/2.0 10.19
MJ12bot/v1.4.4 7.10
SemrushBot/1.1~bl 6.50
Mozilla/5.0 6.28
YandexBot/3.0 3.93
MJ12bot/v1.4.3 2.69
MSIE 6.0 1.57
Ezooms/1.0 1.30
Sonstige 6.37

事件統計/瀏覽器 (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)