Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.5 34.49
MJ12bot/v1.4.7 20.85
bingbot/2.0 9.28
MJ12bot/v1.4.4 6.33
Mozilla/5.0 6.12
SemrushBot/1.1~bl 5.80
YandexBot/3.0 3.53
MJ12bot/v1.4.3 2.40
MJ12bot/v1.4.8 1.70
MSIE 6.0 1.42
Sonstige 8.08

事件統計/瀏覽器 (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)